Thiết kế quản lý một hệ thống nha khoa

Hệ thống quản lý ( HTQL) bao gồm toàn bộ sơ đồ tổ chức nhân sự, qui định, nội qui, qui trình, phương châm hoạt động của một Phòng khám Nha khoa nhằm hướng dẫn hoạt động của doanh nghiệp được trôi chãy để đạt mục tiêu chiến lược đề ra.

Trên nguyên tắc, HTQL phải được thiết kế trước khi đưa doanh nghiệp vào vận hành, nhưng thực tế chúng ta hay làm ngược lại. Điều này dẫn đến nhiều rắc rối sau một thời gian vận hành.

Tác giả sẽ trình bày những nguyên tắc cơ bản cùng một số mô hình để thiết kế  HTQL. cho một phòng khám Nha khoa.

GIỚI THIỆU VỀ DIỄN GIẢ

LÝ LỊCH KHOA HỌ

Bác sĩ Võ quốc Tuấn,DDS,DBA

  • 1979 :Tốt nghiệp bác sĩ RMM trường đại học Y Dược TP. HCM.
  • 2018 : Tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh trường EU business school .

Ông là Giám đốc chuyên môn CT. Nha khoa Lan Anh

Lĩnh vực chuyên môn: implant, phục hình và kinh tế Nha khoa